Dịch từ "ban đỏ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban đỏ" trong tiếng Anh

ban đỏ {danh}
phát ban đỏ {động}
VI

ban đỏ {danh từ}

1. y học
ban đỏ

Ví dụ về cách dùng từ "ban đỏ" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "ban đỏ" trong tiếng Anh

đỏ tính từ
English
ban danh từ
ban động từ
ban hành động từ
English