Dịch từ "ban đêm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban đêm" trong tiếng Anh

ban đêm {trạng}
ban đêm {danh}
vào ban đêm {trạng}
VI

ban đêm {trạng từ}

ban đêm (từ khác: về đêm, vào ban đêm)

Cách dịch tương tự của từ "ban đêm" trong tiếng Anh

đêm danh từ
English
ban danh từ
ban động từ