Dịch từ "balê" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "balê" trong tiếng Anh

balê {danh}
EN
EN
VI

balê {danh từ}

1. Thể thao
balê (từ khác: môn múa balê)