Dịch từ "bach khoa toàn thư" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bach khoa toàn thư" trong tiếng Anh

VI

bach khoa toàn thư {danh từ}