Dịch từ "Ba Tỉ Luân" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Ba Tỉ Luân" trong tiếng Anh

Ba Tỉ Luân {danh (r)}
EN
VI

Ba Tỉ Luân {danh từ riêng}

1. địa lý
Ba Tỉ Luân

Cách dịch tương tự của từ "Ba Tỉ Luân" trong tiếng Anh

ba đại từ
English
ba danh từ
ba số từ
English