Dịch từ "ba mươi Tết" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ba mươi Tết" trong tiếng Anh

VI

ba mươi Tết {danh từ}

Ví dụ về cách dùng từ "ba mươi Tết" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "ba mươi Tết" trong tiếng Anh

tết động từ
English
ba đại từ
English
ba danh từ
ba số từ
English