Dịch từ "ba chớp ba nhoáng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ba chớp ba nhoáng" trong tiếng Anh

VI

ba chớp ba nhoáng {tính từ}

ba chớp ba nhoáng

Ví dụ về cách dùng từ "ba chớp ba nhoáng" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.