Dịch từ "ba ca tử vong" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ba ca tử vong" trong tiếng Anh

ba ca tử vong {nhiều}
VI

ba ca tử vong {số nhiều}

ba ca tử vong