Dịch từ "ba đầu sáu tay" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ba đầu sáu tay" trong tiếng Anh

VI

ba đầu sáu tay {danh từ}

ba đầu sáu tay