Dịch từ "baài thính ca" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "baài thính ca" trong tiếng Anh

EN
VI

baài thính ca {danh từ}

baài thính ca (từ khác: bài hát ca tụng)

Cách dịch tương tự của từ "baài thính ca" trong tiếng Anh

ca danh từ
English
ca động từ
English
thính tính từ
English