Dịch từ "axít" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "axít" trong tiếng Anh

axít {danh}
EN
mưa axít {danh}
EN
VI

axít {danh từ}

axít