Dịch từ "asen" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "asen" trong tiếng Anh

asen {danh}
EN
VI

asen {danh từ}

1. hóa học
asen (từ khác: thạch tín)