Dịch từ "Ap-ga-ni" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Ap-ga-ni" trong tiếng Anh

Ap-ga-ni {danh}
EN
VI

Ap-ga-ni {danh từ}

1. "đồng tiền Afghanistan", tài chính
Ap-ga-ni
volume_up
afghani {danh} (currency unit in Afghanistan)

Cách dịch tương tự của từ "Ap-ga-ni" trong tiếng Anh

ga danh từ