Dịch từ "ao sen" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ao sen" trong tiếng Anh

ao sen {danh}
VI

ao sen {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "ao sen" trong tiếng Anh

ao danh từ
ao ước thứ gì động từ
English
ao nuôi cá danh từ
buồng tắm với vòi hoa sen danh từ
English
ao ước tính từ
English
ao ước động từ
vòi hoa sen danh từ
English
ao cá danh từ
English
hoa sen danh từ
English
ao băng danh từ
English
ao chuôm danh từ
ao hồ danh từ
ao tù danh từ