Dịch từ "ao băng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ao băng" trong tiếng Anh

ao băng {danh}
EN
VI

ao băng {danh từ}

1. địa chất
ao băng

Cách dịch tương tự của từ "ao băng" trong tiếng Anh

ao danh từ
băng danh từ
băng tính từ
English
ao ước thứ gì động từ
English
ao nuôi cá danh từ
đường băng danh từ
ghế băng danh từ
English
phủ băng tính từ
English
dải ruy băng danh từ
English
ao ước tính từ
English
ao ước động từ
trụ băng danh từ
English
Những từ khác
Vietnamese
  • ao băng