Dịch từ "ao ước thứ gì" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ao ước thứ gì" trong tiếng Anh

VI

ao ước thứ gì {động từ}

ao ước thứ gì (từ khác: ao ước, thèm ăn, thèm, khao khát)