Dịch từ "Anrê" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Anrê" trong tiếng Anh

Anrê {danh (r)}
EN
VI

Anrê {danh từ riêng}

Anrê (từ khác: An-rê)