Dịch từ "anh xã" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh xã" trong tiếng Anh

anh xã {danh}
EN
VI

anh xã {danh từ}

1. thông tục
anh xã (từ khác: ông xã, anh nhà, ông nhà)
volume_up
hubby {danh} [tục]

Cách dịch tương tự của từ "anh xã" trong tiếng Anh

anh đại từ
anh danh từ
anh ta đại từ
English
anh ý đại từ
English
anh ấy đại từ
English
anh chàng danh từ
English
anh trai danh từ
English