Dịch từ "anh văn" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh văn" trong tiếng Anh

anh văn {danh (r)}
VI

anh văn {danh từ riêng}

1. ngôn ngữ học
anh văn (từ khác: Anh ngữ)

Cách dịch tương tự của từ "anh văn" trong tiếng Anh

anh đại từ
anh danh từ
giọng văn danh từ
English
anh ta đại từ
English
anh ý đại từ
English
anh ấy đại từ
English
anh chàng danh từ
English
câu văn danh từ
English