Dịch từ "anh tú" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh tú" trong tiếng Anh

anh tú {tính}
VI

anh tú {tính từ}

Cách dịch tương tự của từ "anh tú" trong tiếng Anh

anh đại từ
anh danh từ
anh ta đại từ
English
anh ý đại từ
English
anh ấy đại từ
English
anh chàng danh từ
English
anh trai danh từ
English