Dịch từ "anh tài xế" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh tài xế" trong tiếng Anh

anh tài xế {danh}
VI

anh tài xế {danh từ}

anh tài xế

Ví dụ về cách dùng từ "anh tài xế" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "anh tài xế" trong tiếng Anh

tài danh từ
English
anh đại từ
anh danh từ