Dịch từ "anh ruột" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh ruột" trong tiếng Anh

anh ruột {danh}
VI

anh ruột {danh từ}

anh ruột

Cách dịch tương tự của từ "anh ruột" trong tiếng Anh

ruột danh từ
anh đại từ
anh danh từ