Dịch từ "Anh lý" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Anh lý" trong tiếng Anh

Anh lý {danh}
VI

Anh lý {danh từ}

1. "đơn vị đo độ dài của Anh"

Cách dịch tương tự của từ "Anh lý" trong tiếng Anh

anh đại từ
anh danh từ
có tình có lý động từ
English
có lý động từ
English
anh ta đại từ
English
anh ý đại từ
English
anh ấy đại từ
English
anh chàng danh từ
English