Dịch từ "anh hùng rơm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh hùng rơm" trong tiếng Anh

VI

anh hùng rơm {danh từ}

anh hùng rơm

Cách dịch tương tự của từ "anh hùng rơm" trong tiếng Anh

anh đại từ
anh danh từ
anh hùng ca danh từ
anh hùng chủ nghĩa tính từ
anh hùng hào kiệt danh từ
English
anh hùng quân đội danh từ
English