Dịch từ "anh hùng hào kiệt" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh hùng hào kiệt" trong tiếng Anh

EN
VI

anh hùng hào kiệt {số nhiều}

anh hùng hào kiệt