Dịch từ "anh hùng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh hùng" trong tiếng Anh

anh hùng {danh}
EN
anh hùng {tính}
anh hùng ca {danh}
VI

anh hùng {danh từ}

Ví dụ về cách dùng từ "anh hùng" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesebản anh hùng ca bất hủ

Cách dịch tương tự của từ "anh hùng" trong tiếng Anh

anh đại từ
anh danh từ
anh ta đại từ
English
anh ý đại từ
English
anh ấy đại từ
English
anh chàng danh từ
English
anh trai danh từ
English