Dịch từ "anh em khác cha hoặc mẹ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh em khác cha hoặc mẹ" trong tiếng Anh

VI

anh em khác cha hoặc mẹ {danh từ}

anh em khác cha hoặc mẹ