Dịch từ "anh em chị em" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh em chị em" trong tiếng Anh

anh em chị em {nhiều}
VI

anh em chị em {số nhiều}

anh em chị em (từ khác: anh chị em, anh em)

Ví dụ về cách dùng từ "anh em chị em" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.