Dịch từ "anh em cột chèo" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh em cột chèo" trong tiếng Anh

anh em cột chèo {nhiều}
VI

anh em cột chèo {số nhiều}

anh em cột chèo

Ví dụ về cách dùng từ "anh em cột chèo" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.