Dịch từ "anh em cùng mẹ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh em cùng mẹ" trong tiếng Anh

VI

anh em cùng mẹ {danh từ}

Ví dụ về cách dùng từ "anh em cùng mẹ" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnameseanh em cùng mẹ