Dịch từ "anh con nhà bác" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh con nhà bác" trong tiếng Anh

VI

anh con nhà bác {danh từ}

anh con nhà bác
volume_up
first cousin {danh} (son of parent’s older sibling)