Dịch từ "anh chị em ruột" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh chị em ruột" trong tiếng Anh

EN
VI

anh chị em ruột {danh từ}

anh chị em ruột