Dịch từ "anh chàng nịnh đầm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh chàng nịnh đầm" trong tiếng Anh

VI

anh chàng nịnh đầm {danh từ}

anh chàng nịnh đầm