Dịch từ "anh chàng khờ dại" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh chàng khờ dại" trong tiếng Anh

EN
VI

anh chàng khờ dại {danh từ}

anh chàng khờ dại (từ khác: chàng ngốc)
volume_up
poop {danh} [lóng]