Dịch từ "anh chàng khờ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh chàng khờ" trong tiếng Anh

EN
VI

anh chàng khờ {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "anh chàng khờ" trong tiếng Anh

khờ tính từ
English
chàng đại từ
English
chàng danh từ
English
anh đại từ
anh danh từ
anh chàng ẻo lả danh từ
English
anh chàng khờ dại danh từ
English
anh chàng bung xung danh từ
English