Dịch từ "anh chàng bung xung" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh chàng bung xung" trong tiếng Anh

VI

anh chàng bung xung {danh từ}