Dịch từ "anh cán bộ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh cán bộ" trong tiếng Anh

anh cán bộ {danh}
VI

anh cán bộ {danh từ}

anh cán bộ

Cách dịch tương tự của từ "anh cán bộ" trong tiếng Anh

cán danh từ
bộ danh từ
anh đại từ
anh danh từ