Dịch từ "anh bếp" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh bếp" trong tiếng Anh

anh bếp {danh}
EN
VI

anh bếp {danh từ}

anh bếp (từ khác: đầu bếp)

Cách dịch tương tự của từ "anh bếp" trong tiếng Anh

bếp danh từ
English
anh đại từ
anh danh từ
anh ta đại từ
English
anh ý đại từ
English
anh ấy đại từ
English
anh chàng danh từ
English