Dịch từ "anh bạn" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh bạn" trong tiếng Anh

anh bạn {danh}
VI

anh bạn {danh từ}

1. Tổng quan
anh bạn (từ khác: bạn, bạn nghề, bạn đời)
anh bạn (từ khác: bạn, cô bạn)
2. thông tục
anh bạn (từ khác: cậu bạn, gã bạn)
volume_up
bloke {danh} [Anh-Anh] [tục]

Ví dụ về cách dùng từ "anh bạn" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "anh bạn" trong tiếng Anh

anh đại từ
anh danh từ
bạn đại từ
bạn danh từ