Dịch từ "anh đào Nhật Bản" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh đào Nhật Bản" trong tiếng Anh

EN
VI

anh đào Nhật Bản {danh từ}

anh đào Nhật Bản (từ khác: anh đào)