Dịch từ "anh đào" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anh đào" trong tiếng Anh

anh đào {danh}
hoa anh đào {danh}
EN
EN
EN
VI

anh đào {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "anh đào" trong tiếng Anh

đào động từ
anh đại từ
anh danh từ
anh ta đại từ
English
anh ý đại từ
English
anh ấy đại từ
English