Dịch từ "ang áng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ang áng" trong tiếng Anh

ang áng {trạng}
ang áng {động}
VI

ang áng {trạng từ}

Cách dịch tương tự của từ "ang áng" trong tiếng Anh

ang danh từ
áng danh từ
áng động từ