Dịch từ "ancaloit" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ancaloit" trong tiếng Anh

ancaloit {danh}
VI

ancaloit {danh từ}

1. hóa học
ancaloit (từ khác: an ca lô ít)