Dịch từ "anbom ảnh" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "anbom ảnh" trong tiếng Anh

anbom ảnh {danh}
EN
VI

anbom ảnh {danh từ}

anbom ảnh (từ khác: an bom, quyển anbom)

Cách dịch tương tự của từ "anbom ảnh" trong tiếng Anh

ảnh danh từ
hình ảnh danh từ
màn ảnh danh từ
English
máy chụp ảnh danh từ
English
bào ảnh danh từ
English
ảo ảnh danh từ
bức ảnh danh từ
phim ảnh danh từ
English