Dịch từ "an toàn sản phẩm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an toàn sản phẩm" trong tiếng Anh

VI

an toàn sản phẩm {danh từ}

an toàn sản phẩm