Dịch từ "an toàn phóng xạ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an toàn phóng xạ" trong tiếng Anh

VI

an toàn phóng xạ {danh từ}

1. hóa học
an toàn phóng xạ