Dịch từ "an toàn lao động" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an toàn lao động" trong tiếng Anh

VI

an toàn lao động {danh từ}

an toàn lao động
an toàn lao động

Ví dụ về cách dùng từ "an toàn lao động" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesean toàn lao động