Dịch từ "an toàn dữ liệu" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an toàn dữ liệu" trong tiếng Anh

VI

an toàn dữ liệu {danh từ}

an toàn dữ liệu