Dịch từ "an toàn bên sườn" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an toàn bên sườn" trong tiếng Anh

VI

an toàn bên sườn {danh từ}

1. quân sự
an toàn bên sườn