Dịch từ "an thần" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "an thần" trong tiếng Anh

an thần {danh}
an thần {động}
làm an thần {động}
VI

an thần {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "an thần" trong tiếng Anh

thần danh từ
English
an danh từ
an lạc danh từ
an nhàn tính từ
thổ thần tính từ
English
an tịnh tính từ
English
an ninh danh từ
an toàn tính từ
an hảo danh từ
English
an bu min danh từ
English
tinh thần danh từ
English
an tĩnh tính từ
English
an bình tính từ
English
an yên tính từ
an tâm tính từ
English